Privacyverklaring P. van Erp en Zn. Drunen BV

Uw privacy
P. van Erp en Zn. Drunen BV acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop P. van Erp en Zn. Drunen BV persoonsgegevens verwerkt m.b.t relaties w.o. klanten, leveranciers en bezoekers van onze website. Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt P. van Erp en Zn. Drunen BV zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij:
• duidelijk – via deze privacyverklaring – vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
• onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
• uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is P. van Erp en Zn. Drunen BV, Jac van de Meijdenstraat 9, 5151HG Drunen. Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor P. van Erp en Zn. Drunen BV uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar overeenkomsten met relaties verzamelt en verwerkt P. van Erp en Zn. Drunen BV hiertoe contactgegevens, w.o. uw naam, adres, postcode, woonplaats, mobiele telefoonnummer, emailadres en eventueel het door u verstrekte bankrekeningnummer ter incasso:
• Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst bijvoorbeeld om relaties en haar medewerkers op de hoogte te houden, van gewijzigde ophaalmomenten i.v.m. feestdagen en/ of andere meldingen die in het kader van de overeenkomst noodzakelijk zijn.
• Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.
• Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten.
• Als u regelmatig bij ons bestelt en/of levert, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is.
• Bent u eenmalig klant bij ons, dan zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten, echter alleen de persoonsgegevens die u aan ons versterkt heeft. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Digitale correspondentie
Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van relaties. Op ieder e-mailbericht kan door middel van een antwoordbericht afgezien worden van verdere correspondentie via dit e-mailadres.

Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens de u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst.

Beveiliging
Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt P. van Erp en Zn. Drunen BV gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
P. van Erp en Zn. Drunen BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Indien P. van Erp en Zn. Drunen BV een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop P. van Erp en Zn. Drunen BV uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s) of een persoonlijk emailbericht versturen. Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: P. van Erp en Zn. Drunen BV, Jac van de Meijdenstraat 9, 5151 HG Drunen of e-mail: administratie@vanerpcontainers.nl

DISCLAIMER
1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
– de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
– de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
– gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
– u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
– de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
– schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
5. De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.
8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.